Regulamin sklepu

REGULAMIN

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży Produktów fizycznych na stronie: www.monego.pl

prowadzanej przez

MONEGO KATARZYNA STANKIEWICZ, Urocza 5, Kobylniki, 62-090 Rokietnica,

NIP: 781 166 75 00, REGON: 302356884

prowadząca sklep pod adresem :www.monego.pl w dalszej części zwana „Sklepem” lub „Sprzedającym”.

Dane kontaktowe:

E- mail: kontakt@monego.pl
Numer telefonu: 502335428

Definicje :

Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna, która dokonuje zakupu na stronie w tym również Konsument, który oznacza osobę dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Sklep/Sprzedawca – MONEGO KATARZYNA STANKIEWICZ

Regulamin – niniejszy Regulamin określający ogólne warunki sprzedaży oraz zasady świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu internetowego.

Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów zawarta pomiędzy Sklepem, a Kupującym zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.

Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Produktu/Usług.

Produkty Fizyczne – towary niebędące produktami cyfrowymi takie jak bransoletki, breloki, smycze do kluczy.

Sklep – Sklep internetowy prowadzony pod adresem: www.monego.pl umożliwiający sprzedaż Produktów w nim prezentowanych.

 • 1. Postanowienia ogólne i kwestie techniczne.
 1. Za pośrednictwem Strony, Sprzedawca prowadzi sprzedaż Produktów fizycznych oraz świadczy na rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną polegającą na umożliwieniu Kupującemu zawarcia ze Sprzedawcą umowy o dostarczenie Produktów dostępnych na stronie: monego.pl
 2. Dokonanie zakupu w Sklepie będzie możliwe poprzez formularz zamówienia lub wyboru linku do aktywacji.
 3. Zakazane jest dostarczenie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Kupującego Usług świadczonych przez Sklep i stronę internetową w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem, dobrymi obyczajami i zasadami współżycia społecznego.
 4. Do korzystania z treści i usług cyfrowych konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego: dostęp do Internetu, standardowa przeglądarka internetowa, programy (np. Microsoft Office, OpenOffice,LibreOffice),standardowa przeglądarka plików .pdf (np. AdobeReader),posiadanie aktywnego adresu e-mail.
 5. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu oraz Produktów Cyfrowych. Kupujący powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach.
 6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialność za błędy techniczne po stronie Kupującego lub osób trzecich czy niedziałania portalu, sklepu.
 • 2 Zmówienie Produktów Fizycznych
 1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu należy dokonać wyboru Produktu i dodać Produkt do koszyka.
 2. Kupujący ma obowiązek podać w formularzu Zamówienia prawdziwe dane osobowe, a Sklep nie ma obowiązku weryfikowania poprawności danych Kupującego.
 3. Po zatwierdzeniu płatności Kupujący zostanie przeniesiony na stronę Operatora Płatności celem dokonania zapłaty ceny za wybrane Produkty.
 4. Po skutecznym dokonaniu płatności, Kupujący zostanie przeniesiony na Stronę z potwierdzeniem zakupu.
 5. Umowę traktuje się za zawartą z momentem wpływu Zamówienia do systemu informatycznego Sklepu.
 6. Cena podana przy każdym produkcie jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Kupującego.
 7. Po zawarciu umowy, Kupujący otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia tj: numer zamówienia, koszt wysyłki, podsumowanie zamó
 8. Sklep każdorazowo określa na stronie Produktu fizycznego termin dostawy lub w korespondencji e-mail wysłanej przez Sklep.
 9. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna.
 10. Sklep przygotowuje Produkt fizyczny do wysyłki w terminie do 5 Dni Roboczych od dnia zaksięgowania wpłaty na koncie Sklepu, o ile w opisie Produktu fizycznego lub w wiadomości przesłanej po złożeniu Zamówienia nie wskazano inaczej.
 11. Na łączny termin oczekiwania na otrzymanie przez Klienta Produktu (termin dostawy) składa się czas przygotowania Zamówienia do wysyłki przez Sklep oraz czas doręczania Produktu do wskazanego miejsca dostawy. Do czasu przygotowania Zamówienia należy doliczyć czas doręczania Produktu wykonywany przez konkretnego przewoźnika, który uzależniony jest od wybranej przez Klienta formy dostawy.
 • 3 Płatność
 1. Wszystkie ceny podawane w Sklepie są cenami brutto.
 2. Płatność może być dokonana za pomocą: TPay, Blik, Google Pay.
 3. W przypadku problemów z płatnościami za pomocą pośredników, można wykonać przelew na konto Sklepu MonEgo Katarzyna Stankiewicz, MBank, Numer konta: 33 1140 2004 0000 3602 7684 5138. W takim wypadku w tytule przelewu należy podać numer zamó
 4. Zamówienie jest anulowane, jeśli płatność nie będzie zaksięgowana na koncie w terminie 15 dni od momentu złożenia zamó
 • 4. Prawo odstąpienia od umowy
 1. Kupujący ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu, z zastrzeżeniem wyjątków w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:

 1. w którym Kupujący wszedł w posiadanie produktu lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego weszła w posiadanie tego produktu.
 2. w którym Kupujący wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego , weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno.
 3. zawarcia umowy – w przypadku umowy o dostarczenie treści cyfrowych.
 1. Aby Kupujący mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub informacja przekazana pocztą elektroniczną).
 2. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, że Kupujący wyśle informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 3. W przypadku odstąpienia od zawartej umowy Sprzedawca zwraca Kupującemu wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
 4. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 5. Sprzedawca prosi o zwracanie towaru na adres sklepu niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Kupujący poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle towar przed upływem terminu 14 dni.
 6. Kupujący odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
 7. Kupującemu zwracana jest całość opłaty rezerwacyjnej w przypadkach nie
  uzbierania się odpowiedniej ilości osób aby stworzyć grupę wyjazdową, odwołania wyjazdu przez organizatora.
 • 5.Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy .
 1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Kupującemu w odniesieniu do umowy:
  1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Kupującego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  4. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  5. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  6. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  7. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  8. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Kupującego przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 • 6. Reklamacje.
 1. Reklamacje można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@monego.pl
 2. Sprzedający zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni od dnia jej otrzymania.
 3. Wskazane jest, aby zgłoszenie reklamacji zawierało w szczególności: imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, datę nabycia Produktu, numer zamówienia, rodzaj reklamowanego Produktu, dokładny opis wady oraz datę jej stwierdzenia, żądanie, a także preferowany przez Kupującego sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji. Wraz ze zgłoszeniem reklamacji może dostarczyć Sprzedawcy dowód zakupu Produktu oraz zdjęcie uszkodzonego produktu.
 4. Konsumentowi przysługuje prawo do żądania:
 5. a) usunięcia wady,
 6. b) wymiany wadliwych Produktów na wolne od wad,
 7. c) obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy (złożenie oświadczenia), chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni Produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady. Użytkownik będący Konsumentem może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 8. Wszelkie koszty związane z odesłaniem towaru ponosi klient. Sklep ma obowiązek dokonać zwrotu kosztów pierwotnej wysyłki konsumentowi, w razie uznania reklamacji.
 9. Istnieją możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Skorzystanie z nich ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce wyłącznie, gdy obie strony sporu wyrażą na to zgodę. Konsument może zwrócić się z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich dotyczących zawartej Umowy sprzedaży do Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 Nr 4, poz. 25 ze zm.).Konsument może również wystąpić z wnioskiem o rozpoznanie sporu dotyczącego zawartej Umowy sprzedaży przez stały sąd polubowny działający przy odpowiednim wojewódzkim inspektoracie Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej.
 10. Szczegółowe informacje dotyczące rozstrzygania sporów konsumenckich w tym możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji, dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod adresem internetowym: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.
 11. Adres do zwrotów produktów fizycznych : MonEgo Katarzyna Stankiewicz, Urocza 5, Kobylniki, 62-090 Rokietnica, telefon: 502335428.
 • 7. Postanowienia końcowe.
 1. Regulamin może ulec zmianie i o treści zmian regulaminu każdy Kupujący zostanie poinformowany przez umieszczenie na stronie internetowej Sklepu wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian i utrzymanie tej informacji przez okres 14 dni kalendarzowych. Informacja o zmianie Regulaminu, nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu.
 2. Administratorem danych osobowych jest Sprzedający. Szczegóły związane z przetwarzaniem danych osobowych i plików cookies znajdują się w polityce prywatności na stronie:
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie obowiązują przepisy prawa polskiego.
 4. W sprawie zapytań do regulaminu proszę o kontakt: Katarzyna Stankiewicz, kontakt@monego.pl.